Pályázat munkakör betöltésére


A Béthel Alapítvány (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 2.) pályázatot
hirdet intézményvezetői feladatok álláshelyének betöltésre

Az intézmény tevékenységi köre:
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása
- pszichiátriai betegek nappali ellátása

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az intézmény működtetése,
a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében:

- felelős az Alapító Okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért
és folyamatos ellátásáért,
- irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,
- koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást,
- felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság
és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,
- gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről,
- elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez
szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról,
- beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Pályázati feltételek:

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 9.2. alpontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség: (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles pszichológus, mentálhigiénikus),
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a
megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.

Előnyt jelent: vezetői gyakorlat és szociális szakvizsga megléte.

A pályázathoz csatolni kell:

- a pályázó szakmai önéletrajzát és motivációs levelét,
- az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolatát,
- a szociális szakvizsga letételének igazolását, vagy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letételének kötelezettségét vállalja,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot legfeljebb 3 oldal terjedelemben,
- érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet igazolására,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázat elbírálásához a fenti dokumentumok csatolása szükséges.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A vezetői megbízás időtartama: határozott időtartamra 1 évre szól
- 3 hónap próbaidő kikötésével, 2015. június hótól . 2016. június hóig.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör jelenleg betöltött,
de a kinevezés, megbízás időtartamától 2015. június hótól a munkakör betölthető.

Illetmény és juttatás: az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.

A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatokat a Béthel Alapítványnak címezve
(5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 2.) .Pályázat intézményvezetői munkakör ellátására. jeligével ellátott zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 20.

További tájékoztatás és felvilágosítás a pályázattal, illetve az intézménnyel
kapcsolatban a Béthel Alapítvány ügyvezető igazgatójától,
Szőke Katalin Mariannától kérhető személyesen vagy telefonon (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2.; Tel.: 70/5680-541, 66/443-030.)

Béthel Alapítvány               5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 2.               Telefon/FAX: +36 (66) 440-745